Eshop

Περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου ιδιοκτησίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στη θέση Άγιος Λάζαρος – Καστελάκια Μυκόνου στον Δήμο Μυκόνου

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκειμένου να αξιοποιήσουν το ανωτέρω ακίνητο, προκηρύσσουν επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4182/2013, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του Σωματείου στην οδό Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62 Αθήνα.

ΑΚΙΝΗΤΟ:  Αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου έκτασης 10.120 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Λάζαρος –Καστελάκια Μυκόνου και αποτυπώνεται στο από Σεπτεμβρίου 2020 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Παναγιώτη Στάθη, με ΚΑΕΚ 290852504043/0/0 και με καταμέτρηση στο ΟΚΧΕ   9974τμ.Τμήμα του αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.543 τμ ανήκει   στη ΖΟΕ (2.3α.9)1 Μυκόνου ενώ το υπόλοιπο τμήμα 7.577 τμ  ανήκει στη ΖΟΕ (2.3α.8)10 (ΦΕΚ 243/Δ/08-03-2005).  Συγκεκριμένα, εκ του συνόλου της έκτασης των 10.120 τ.μ. το μοναδικό επιτρεπόμενο οικοδομήσιμο τμήμα του ακινήτου έχει επιφάνεια 2.543 τ.μ., το οποίο διαιρείται σε δύο (μη συνεχόμενα) τμήματα, ένα επιφανείας 548 τ.μ. και ένα 1.995 τ.μ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Συμβατικό Αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην αξιοποίηση του Ακινήτου με την υλοποίηση επένδυσης, μέσω της ανοικοδόμησης του Ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής και της σύστασης αυτοτελών διηρημένων οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, ώστε να περιέλθουν στον Κ.τ.Ε. κατά κυριότητα οριζόντιες ιδιοκτησίες/οικήματα (κατοικίες, καταστήματα), με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόμησης του Ακινήτου και τους κείμενους κανόνες της πολεοδομικής και εν γένει σχετικής νομοθεσίας. Το έργο θα εκτελεστεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του Αναδόχου.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δεκτοί στο Διαγωνισμό γίνονται τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες ή κοινοπραξίες ή συμπράξεις εταιρειών που διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών της Ε.Ε.

β. Ημεδαπές κατά νόμον κατασκευαστικές εταιρείες ή εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδος, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε.

γ. Σύμπραξη/Ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών.

δ. Ο προσφέρων πρέπει να ασκεί κατασκευαστική δραστηριότητα και κατά τις τελευταίες τρεις οικονομικές χρήσεις να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000) και θετικό EBITDA.

Σε περίπτωση σύμπραξης, ένωσης ή κοινοπραξίας το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια αυτά.

ε. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001 και   ISO 45001.

Στην περίπτωση σύμπραξης, ένωσης ή κοινοπραξίας το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να
διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι υποψήφιοι έχουν πλήρη γνώση του Ακινήτου και της Νομοθεσίας που το διέπει.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί η επιτόπου επίσκεψη στο Ακίνητο από κάθε προσφέροντα. Ως ημερομηνία επίσκεψης για όλους τους προσφέροντες έχει ορισθεί η 18/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 έως 15:00. Σε κάθε προσφέροντα που θα επισκεφθεί το Ακίνητο θα χορηγηθεί βεβαίωση από τον Κύριο του Έργου που θα πιστοποιεί την επίσκεψή του και την οποία κάθε προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει με τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, άλλως δε θα γίνει δεκτή η συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 Με την υποβολή της προσφοράς του ο υποψήφιος θεωρείται, ότι αποδέχεται, πως είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και της τοποθεσίας του Ακινήτου, των γενικών και τοπικών συνθηκών, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδεύσεων του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στις καιρικές συνθήκες, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλικών και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο και επηρεάζει την προσφορά τόσο στο χρονικό διάστημα της υποβολής της όσο και μετά.

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό εκδοθείσα από Τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό ίσο με € 200.000 (Διακόσιες χιλιάδες ευρώ), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι σύμπραξη ή κοινοπραξία, η εγγυητική επιστολή πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γίνεται δεκτή.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας, εκτός εκείνης του επιλεγέντος υποψηφίου, στον οποίο θα επιστραφεί μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα προσφέρει ως ελάχιστο ποσοστό αντιπαροχής με αναφορά αριθμητικώς και ολογράφως του ποσοστού που προσφέρει. Ως ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό πρώτης προσφοράς προς παρακράτηση επί του συνολικού κτιριακού συγκροτήματος ορίζεται το 35% εξ αδιαιρέτου επί του Ακινήτου μετά των αναλογούντων σε αυτό οριζοντίων ιδιοκτησιών. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί πέρα του ποσοστού προσφοράς να προσφέρει και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό στοιχείο μπορεί να αξιολογηθεί ως επιπρόσθετο στοιχείο θετικό υπέρ των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εκδοθείσα από Τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00 €) ευρώ.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: http://www.apdaigaiou.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.sos-villages.gr .

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 17:00, στο τηλ. 210-3313661, κ. Γιώργος Μπίζας, email: gbizas@sos-villages.gr

 

Αθήνα, 6/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Τελευταία άρθρα