ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης (μερική απασχόληση) - Αθήνα

Αναζητούμε Εκπαιδευτικό Α’Βάθμιας (1) για την στελέχωση του προγράμματος  «Κέντρο Μαθησιακής & Παιδαγωγικής Υποστήριξης» στην Αθήνα (Κυψέλη) που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα περιβάλλον ενισχυτικής διδασκαλίας μη τυπικής εκπαίδευσης, του οποίου οι υπηρεσίες απευθύνονται σε οικογένειες με κοινωνική ή /και οικονομική ευαλωτότητα, αλλά και σε προσφυγικό πληθυσμό.  Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο https://sos-villages.gr/kentra-mathisiakis/

 

Τύπος απασχόλησης: Μερική, Απογευματινή

Διάρκεια: Νοέμβριος 2023 – Ιούνιος 2024 (με προοπτική ανανέωσης)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • πτυχίο ΠΕ Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στη διδασκαλία
 • εξειδίκευση σε μεθόδους αντιμετώπισης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (επιθυμητή)
 • εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση στην μάθηση
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

 

Πολιτικές Προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

 • «Κώδικας Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Σωματείου οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή 12/11/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΔΑΣΚ1) στο θέμα.

*Σημείωση:  Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο