Eshop

Υπεύθυνος/η Συνηγορίας

 1. Περιγραφή Ρόλου

Εκπροσωπεί τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας σε διαβουλεύσεις με θεσμικούς δημόσιους φορείς (Υπουργεία, δομές,Περιφέρειες κλπ), οργανώνει/είναι μέλος σε ελληνικά και διεθνή δίκτυα (ΜΚΟ, Δομές Παιδικής Προστασίας, διεθνείς οργανισμούς ) προκειμένου να δομήσει ή/και να διαμορφώσει ευρύτερες συνέργειες με σκοπό να υποστηριχθούν οι στόχοι του Οργανισμού σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και στη μεταρρύθμιση της Παιδικής Προστασίας σε Ελλάδα και ΕΕ. Υποστηρίζει τους υπεύθυνους του πεδίου των προγραμμάτων φροντίδας και πρόληψης  των Παιδικών Χωριών SOS στην κατανόηση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν την συνηγορία των ΔτΠ.

 

 1. Βασικές αρμοδιότητες:

2.1 Ανάπτυξη στρατηγικών και Δικτύωση

 • Αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με βασικούς φορείς για να διασφαλίσει υποστήριξη και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των στόχων συνηγορίας. Χρησιμεύει ως εκπρόσωπος και σύνδεσμος με οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, κυβερνητικούς φορείς, εθνικές ομάδες, οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.
 • Παράγει/χρησιμοποιεί έρευνες και όποιο επιστημονικό εργαλείο υπεράσπισης για να διευκολύνει τη διαδικασία άσκησης πίεσης για χάραξη/αλλαγή πολιτικής στην παιδική προστασία.
 • Διασφαλίζει τη ροή πληροφοριών εσωτερικά για θέματα που σχετίζονται με την ομάδα-στόχο μας, καθώς και για τις τάσεις πολιτικής στο πλαίσιο του συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα
 • Τεκμηριώνει τις καλές πρακτικές Συνηγορίας
 • Παρέχει πληροφορίες και ανατροφοδοτεί τα εσωτερικά εργαλεία συνηγορίας, τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές στη λειτουργία και ανάπτυξη των προγραμμάτων των Παιδικών Χωριών SOS

 

2.2 Συνηγορία και Επικοινωνία

 • Προετοιμάζει και/ή συντάσσει άρθρα προς δημοσίευση με σκοπό την τεκμηριωμένη προβολή των θέσεων Συνηγορίας
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Επικοινωνίας και Εύρεσης Πόρων ώστε να αναπτύσσει ενεργή και με σεβασμό παρουσία στα ΜΜΕ μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ERP Project Manager προτείνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Advocacy σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Επιλέγει του βασικούς «εταίρους» στην κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, τα μέσα ενημέρωσης, την κοινωνία των πολιτών, τη θρησκεία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα και αναπτύσσει καλές  σχέσεις μαζί τους
 • Όποιες δραστηριότητες αναλαμβάνει στηρίζονται στις αξίες και πολιτικές των SOS και των Δικαιωμάτων των Παιδιών 

 

 1. Απαραίτητα Προσόντα
 • Ανώτατες σπουδές σε Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές, Νομικές ή Πολιτικές επιστήμες
 • 5 έτη εμπειρίας σε θέματα συνηγορίας, ή παιδικής προστασίας καθώς και συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών συνηγορίας.
 • 3 έτη εμπειρίας σε διεθνή (ανθρωπιστική) ΜΚΟ (επιθυμητή)
 • Υψηλή γνώση της διακυβέρνησης και του δημοσίου διαλόγου σε θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Εμπειρία σε ανθρωπιστικό ή/και προσφυγικό έργο στην Ελλάδα
 • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις κοινωνικές/πολιτικές επιστήμες(επιθυμητό)
 • Ισχυρή γνώση του πλαισίου Παιδικής Προστασίας της χώρας με κατανόηση των διαδικασιών ανάπτυξης πολιτικής και νομοθεσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
 • Κατανόηση των πολιτικών και των αξιών των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος
 • Ενθουσιασμός για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων υπεράσπισης
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστες δεξιότητες σύνταξης κειμένων και επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά
 • Ικανότητα ομαδικής και ανεξάρτητης εργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ιεράρχησης ανταγωνιστικών καθηκόντων και τήρησης προθεσμιών
 • Ευελιξία

 

 1. Πολιτικές Προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

❖      «Κώδικας Δεοντολογίας»

❖      «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»

❖      «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

 

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας.

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Οργανισμού οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

 

 1. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή  12/03/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΥΣ1) στο θέμα.

*Σημείωση:  Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

**Λόγω του επείγοντος της θέσης ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο