ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Συντονιστής Προγράμματος (Project Manager) - Αθήνα

Θέση (1) Συντονιστή Προγράμματος (Project Manager) [Κωδικός Θέσης: PM1] για την στελέχωση του προγράμματος «Emergency Responseστη Λέσβο (με έδρα εργασίας την Αθήνα) που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS.

Περιγραφή ρόλου

Ο/Η Συντονιστής/η Προγράμματος συνεργάζεται άμεσα με τα μέλη της ομάδας, το/την Υπεύθυνο/η Ψυχοκοινωνικής Λειτουργίας (PSS Expert) και τον/την Διευθυντή/τρια Προγράμματος (Program Manager) στον/ην οποίο/α αναφέρεται,  εποπτεύοντας την διεξαγωγή του προγράμματος με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Αποτελεί πρόσωπο αναφοράς για τα μέλη την ομάδας, και είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία και την αποτελεσματική διαχείριση και μεταβίβαση πληροφοριών. Ελέγχει την ροή εργασιών, συμμετέχει στη αξιολόγηση του προγράμματος , διατηρεί το σχετικό αρχείο από το οποίο  και προκύπτουν οι σχετικές προς τον οργανισμό και τους δωρητές Αναλυτικά:

 

Αρμοδιότητες

 • Αναλαμβάνει τον συντονισμό́, την οργάνωση και την επίβλεψη υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων.
 • Συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό και συνεργεί με τους εταίρους για την άψογη εκτέλεση του προγράμματος
 • Συνεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο/η Ψυχοκοινωνικής Λειτουργίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και καταθέτει προτάσεις σε περίπτωση ανάγκης επαναπροσδιορισμού των στόχων ή/και των προτεραιοτήτων
 • Αναπτύσσει λεπτομερές σχέδιο για την παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος, αποτιμά την απόδοση του χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, και συντάσσει τακτικά σχετικές αναφορές
 • Χρησιμοποιεί εξειδικευμένα εργαλεία για την καταγραφή και επίβλεψη των σχεδίων, στόχων, εργατοωρών, και εξόδων του προγράμματος
 • Οργανώνει την συνολική τεκμηρίωση του προγράμματος και διατηρεί επικαιροποιημένο και ασφαλές αρχείο δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του
 • Προετοιμάζει παρουσιάσεις για τις συναντήσεις με διεπιστημονικές ομάδες
 • Καταγράφει νέα δεδομένα και αποφάσεις που προκύπτουν από συναντήσεις και δραστηριοποιείται αναλόγως
 • Διασφαλίζει την τήρηση προθεσμιών για την υλοποίηση του προγράμματος
 • Προετοιμάζει προϋπολογισμούς (budget) σε συνεργασία με τον/την Διευθυντή/τρια Προγράμματος
 • Αναθέτει αρμοδιότητες και βοηθά στην δημιουργία προγράμματος εργασίας
 • Αξιολογεί πιθανά προβλήματα και τεχνικές δυσκολίες και βοηθά στην επίλυσή τους
 • Φροντίζει για την εξασφάλιση πόρων ή εργαλείων που είναι απαραίτητα στα μέλη της ομάδας ώστε να εκτελούν επαρκώς τα καθήκοντά τους
 • Ενημερώνεται συστηματικά για όλες τις τρέχουσες πολιτικές/οικονομικές/κοινωνικές εξελίξεις σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα, ούτως ώστε να έχει ευρεία αντίληψη του πλαισίου, των αναγκών και των τάσεων όπως διαμορφώνονται ανά διαστήματα
 • Συνεργάζεται με εμπλεκομένους φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, δωρητές) για την υλοποίηση των δράσεων, και τη διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με την Τοπική́ Κοινωνία

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ολοκληρωμένες σπουδές Οικονομικών ή Κοινωνικών, ή Νομικών επιστημών ή σχετικές με Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στην διαχείριση και τον συντονισμό́ συνθέτων και πολύ́-συμμετοχικών προγραμμάτων με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες
 • Προηγούμενη απασχόληση σε προγράμματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων / παιδιών
 • Ισχυρές ηγετικές ικανότητες με υποστηρικτική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανάλυσης και στρατηγικής διαχείρισης σύνθετων ζητημάτων
 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του πακέτου Office (Word, Excel, PowerPoint, & Outlook)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, ακεραιότητα
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων/επαγγελματικών ταξιδιών

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου και ώρα 12:00μμ, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (PM1). Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο