Eshop

Safeguarding & PSHEA Coordinator (Συντονιστής Πολιτικών Προστασίας)

1.Ρόλος και αρμοδιότητες

Ο ρόλος του Συντονιστή Πολιτικών Προστασίας (ΠΠ-Safeguarding & Prevention of Sexual Harassment Exploitation & Abuse) εποπτεύεται και καθοδηγείται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και τον Διευθυντή της Παιδαγωγικής Υπηρεσίας βάσει των εργασιακών του αντικειμένων.

 

2.Περιγραφή Ρόλου

Ο Συντονιστής ΠΠ συνεργάζεται με τους Παιδαγωγικούς Συμβούλους Περιφερειών και με τους Διευθυντές και Υπευθύνους των προγραμμάτων του Σωματείου ως προς την υλοποίηση των εργασιακών του καθηκόντων. Συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα Διαχείρισης ΠΠ και εποπτεύει -συντονίζει-συμβουλεύει τις αντίστοιχες Τοπικές Ομάδες Διαχείρισης ΠΠ των προγραμμάτων του Σωματείου.

 

3.Βασικές αρμοδιότητες

 1. Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, υλοποίησης, υποστήριξης και επίβλεψης των Πολιτικών Προστασίας (ΠΠ) των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τις πολιτικές προστασίας (Holistic Safeguarding) των ανηλίκων και ενηλίκων  του Σωματείου, την προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και παρενόχληση (ΠΣΕΚΠ) κ.ά.
 2. Συνεργάζεται με τους Παιδαγωγικούς Συμβούλους Περιφερειών, τους Διευθυντές και το προσωπικό των προγραμμάτων του Σωματείου προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ΠΠ ενσωματώνονται σε όλες τις δραστηριότητες, παρακολουθεί την τήρηση των ΠΠ και συντάσσει τις ετήσιες αναφορές προς τη Διοίκηση του Σωματείου και το SOS Children’s Villages International.
 3. Παρέχει, σε συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, συνεχιζόμενες εκπαιδεύσεις/σεμινάρια και συμβουλευτική στο προσωπικό και τους εθελοντές αναφορικά με τις ΠΠ των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού και των διαδικασιών αναφοράς σχετικά με μια ανησυχία ή εμπειρία.
 4. Έχει την ευθύνη και θέτει σε εφαρμογή όλες τις σχετικές διαδικασίες και πρωτόκολλα όταν φτάνουν αναφορές σχετικά με τις ΠΠ. Λαμβάνει και καταχωρεί με ασφάλεια τις αναφορές, ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος και παρέχει παραπομπές και συμβουλές για τα επόμενα βήματα.
 5. Σχεδιάζει και υποστηρίζει οποιαδήποτε διερεύνηση περιστατικού σχετικά με τις ΠΠ και συζητά τις επακόλουθες ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των ατόμων σε περιπτώσεις που προκαλούνται εντός του εργασιακού χώρου.
 6. Παρακολουθεί την πρόοδο όλων των υποθέσεων, καθοδηγεί και υποστηρίζει τις Τοπικές Ομάδες Διαχείρισης των προγραμμάτων και ενημερώνει την Εθνική Ομάδα Διαχείρισης.
 7. Συμμετέχει στη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνων (risk assessments) και στην ανάπτυξη μέτρων και παρεμβάσεων διαχείρισής τους.
 8. Συνεργάζεται με το Τμήμα Επικοινωνίας για να διασφαλιστεί ότι τα υλικά/περιεχόμενα επικοινωνίας στις διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να εκθέσουν και ότι διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός όσων μοιράζονται τις ιστορίες τους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν, να συμφωνούν και να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο θα κοινοποιηθούν οι ιστορίες τους, υπογράφοντας έντυπο συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση.
 9. Τεκμηρίωση και κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και των εμπειριών σε θέματα Πολιτικών Προστασίας.

 

4.Τυπικά προσόντα

Εκπαίδευση: Πτυχίο στις Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, στο Ανθρώπινο Δυναμικό,  στη Νομική.

Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης

Επαγγελματική εμπειρία: 3 έτη εργασιακής εμπειρίας σε ΜΚΟ/Οργανισμούς, ιδίως σε θέματα κακοποίησης, διασφάλισης δικαιωμάτων, διαχείρισης κρίσεων ανθρώπινου δυναμικού και δεοντολογίας.

Γλωσσικές δεξιότητες: Άπταιστη γνώση/χρήση της αγγλικής γλώσσας.

 

Δεξιότητες – Ικανότητες

 • Διατηρεί την εμπιστευτικότητα στη διαχείριση των πληροφοριών και την επικοινωνία, ανάλογα κάθε φορά με την περίπτωση.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση στρατηγικών προγραμμάτων σε έναν οργανισμό.
 • Εμπειρία στην εργασία με παιδιά, νέους και ευάλωτους ενήλικες.
 • Εμπειρία από ανθρωπιστικό/μη κυβερνητικό περιβάλλον με συναφή ενασχόληση.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων/συναντήσεων, στη διευκόλυνση ομάδων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή οργανωτικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων γραφής και παρουσίασης.
 • Εμπειρία στην εργασία ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας.
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ευελιξίας και καλής εργασίας υπό πίεση.
 • Άριστες αναλυτικές δεξιότητες, παρακολούθηση και αξιολόγηση και σύνταξη αναφορών.
 • Εξοικείωση με Πολιτικές Προστασίας & Ακεραιότητας και κατανόηση της Ελληνικής νομοθεσίας και του αντίστοιχου διεθνούς πλαισίου.

 

 1. Πολιτικές Προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές :

❖      «Κώδικας Δεοντολογίας»

❖      «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»

❖      «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης μεταξύ άλλων αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω Πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας.

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω Πολιτικών του Οργανισμού οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση πως δεν εκκρεμούν κατά βάρος τους ποινικές διώξεις.

 

 1. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην παρακάτω φόρμα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Κυριακή  12/03/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΣΠΠ1) στο θέμα.

*Σημείωση:  Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

**Λόγω του επείγοντος της θέσης ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση
Βιογραφικό *

Συνοδευτική επιστολή

* Υποχρεωτικό πεδίο