Στα Παιδικά Χωριά SOS δημοσιοποιούμε τα οικονομικά στοιχεία μας για το προηγούμενο έτος. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζοναι αναλυτικά τα Έσοδα και Έξοδα του Σωματείου μας γα το 2018.