Στα Παιδικά Χωριά SOS  η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις μας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και είναι διαθέσιμες μαζί με την ετήσια έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών σε όποιον τις ζητήσει. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται αναλυτικά τα Έσοδα και Έξοδα του Σωματείου μας των τελευταίων ετών.