ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

sosathens@sos-villages.gr – 210 33 13 661

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Μαρία Μανιάτη

mariamaniati@sosvillages.gr – 210-33 13 661

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 κα Μαριάννα Μοσχοβίτη

dataprotection@sosvillages.gr – 210-3238048 

 Τα Παιδικά Χωριά SOS θέλοντας να διασφαλίσουν τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν έχουν υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, η διαδικασία και ο σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και οι λόγοι κοινοποίησης τους σε τρίτα συνεργαζόμενα μέρη αν αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων σας καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους.

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες των Παιδικών Χωριών SOS συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα Παιδικά Χωριά SOS διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν και να αναπροσαρμόζουν την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνουν αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του http://www.sos-villages.gr και στις γραμματείες των γραφείων μας.

Στον Οργανισμό μας έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία για οποιοδήποτε σχετικό θέμα στο τηλέφωνο 210-3313661 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@sosvillages.gr

Εισαγωγικά

 • Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Τα Παιδικά Χωριά SOS στα πλαίσια των λειτουργιών τους συλλέγουν και επεξεργάζονται πλήθος ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως φυλετική ή εθνική προέλευση, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ιατρικά δεδομένα και άλλα.

 • Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 • Εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

O Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) μεριμνά, με ανεξάρτητο τρόπο, για την επίβλεψη της στρατηγικής και της συμμόρφωσης του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στα Παιδικά Χωριά SOS συλλέγονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και

 • σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679,
 • την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
 • τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές
 • το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών υγείας
 • και τον Κώδικα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας,
 • καθώς και τις συγκαταθέσεις που λαμβάνουμε.

Η ενημέρωση αυτή σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και εξηγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα Παιδικά Χωριά SOS στα πλαίσια της λειτουργίας τους συλλέγουν όσον το δυνατό περισσότερα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων παιδιών και των οικογενειών τους που φιλοξενούνται, προκειμένου να παρέχουν την βέλτιστη δυνατή φροντίδα σε αυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές κατηγορίες δεδομένων όπως:

 • Δημογραφικά δεδομένα
 • Ιατρικό ιστορικό και λοιπά ιατρικά δεδομένα
 • Προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται:

 • Σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Σε έντυπη μορφή.
 • Σε συνδυασμό των παραπάνω.

προκειμένου να  είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του ατομικού φακέλου και διατηρούνται για  (40) έτη.Το χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση η έννομο συμφέρον.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απόρρητα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από ένα μέρος του προσωπικού με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας και μέριμνας και δεν δύναται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Όλο το προσωπικό των Παιδικών Χωριών SOS δεσμεύεται μέσω των  συμβάσεων εργασίας του, από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται από Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποβλέπει σημαντικότητας του απορρήτου και της προστασίας των πληροφοριών.

Τα Παιδικά Χωριά SOS επεξεργάζονται μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για να πληρούν τις νομικές, κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις τους καθώς και για παράσχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν συλλέγονται ποτέ περιττά προσωπικά δεδομένα και δεν  επεξεργάζονται δεδομένα με κανένα τρόπο πέραν αυτού που αναφέρεται στην παρούσα ενημέρωση. Λαμβάνεται  κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο ώστε η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία. Αποκτούμε, διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς εσάς και την εκτέλεση των νομικών μας υποχρεώσεων και τα διατηρούμε μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο.

Τα συστήματα, οι υπάλληλοι, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες μας έχουν ως στόχο να περιορίσουν τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών στο βαθμό που είναι αναγκαία και για την επίτευξη του καθορισμένου σκοπού. Η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να ελέγξουμε και να μειώσουμε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων και να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων  που συλλέγονται

 • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα/επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, προσωπικό e-mail, κινητό τηλέφωνο, όνομα/επώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας των οικείων σας.
 • Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας: ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., κλπ.
 • Προσωπικά Δεδομένα ειδικής κατηγορίας: ιατρικές πληροφορίες υγείας, χαρτογράφηση ψυχολογικού προφίλ, ιατρικό ιστορικό κλπ.

Νομική βάση Επεξεργασίας

Τα Παιδικά Χωριά SOS στα πλαίσια της λειτουργίας τους και για την εκπλήρωση του αντικειμενικού τους σκοπού λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληθώρα προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων βασιζόμενο στις ακόλουθες νομικές βάσεις.

 • Άρθρο 6 / παράγραφος 1 / στοιχείο (ε’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 • Άρθρο 6 / παράγραφος 1 / στοιχείο (δ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Άρθρο 6 / παράγραφος 1 / στοιχείο (β’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος
 • Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (στ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα
 • Συγκατάθεση, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ρητά για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις. Τονίζεται ότι αυτή λαμβάνεται μέσω έγγραφης συναίνεσης.

Οι σκοποί και οι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες με βάση τις νομικές βάσεις που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και συγκεκριμένα για:

 1. τη συμβατική συμφωνία με εσάς
 2. το έννομο συμφέρον μας
 3. το ουσιαστικό και ζωτικό συμφέρον να λαμβάνονται αυτές τις υπηρεσίες
 4. την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 5. τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα
 6. τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση
 7. την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

Επιπλέον:

 • συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.
 • Διατηρούμε τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται από τη νομοθεσία.

Τέλος τα δεδομένα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη εκτός και αν αυτό απαιτηθεί δια νόμου ή δικαστικής αρχής είτε με τη σύμφωνη γραπτή γνώμη τους.

Κοινή Χρήση και Κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν διενεργείται  κοινή χρήση ούτε κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς συναίνεση, για οποιονδήποτε άλλο πέραν από τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ενημέρωση ή όπου απαιτείται δια νόμου. Τα Παιδικά Χωριά SOS χρησιμοποιούν επιλεγμένους συνεργάτες (που ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία» κατά τον ΓΚΠΔ) για την παροχή των υπηρεσιών και επιχειρηματικών λειτουργιών, ωστόσο όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν για λογαριασμό των Παιδικών Χωριών SOS επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνουν από τον οργανισμό και συμμορφώνονται πλήρως με αυτή την ενημέρωση απορρήτου, τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Μέτρα προστασίας

Στα Παιδικά Χωριά SOS λαμβάνεται κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και προφύλαξη για την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζονται προκειμένου να προστατεύεστε  εσείς και τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, κοινοποίηση καταστροφή η οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία και έχουν δημιουργηθεί τα απαραίτητα επίπεδα μέτρων ασφαλείας όπως: συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλου, ισχυροί έλεγχοι κωδικών πρόσβασης, έλεγχοι ασφάλειας δικτύου, εξοπλισμός και λογισμικό περιμετρικής ασφάλειας λογικής πρόσβασης (firewall), μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση αντιμετώπισης συμβάντων/περιστατικών κλπ., κρυπτογράφηση, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα Παιδικά Χωριά SOS διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουν εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες επανεξέτασης και διατήρησης των δεδομένων σας προκειμένου να πληρούν τις δεσμεύσεις τους. Το χρονικό διάστημα που τηρούνται τα δεδομένα είναι τα 40 χρόνια, ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας του οργανισμού, το εν λόγω διάστημα δύναται να παραταθεί. Όταν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται με εγκεκριμένες διαδικασίες καταστροφής (καταστροφέας εγγράφων ή ανακύκλωση για έντυπα δεδομένα και μη αναστρέψιμη διαγραφή για ηλεκτρονικά δεδομένα, με σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής στο σύνολο των περιπτώσεων).

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας από ενδιαφερόμενους για εργασία στα Παιδικά Χωριά SOS, αυτά διατηρούνται για ένα έτος και στη συνέχεια καταστρέφονται.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας στα Παιδικά Χωριά SOS, ή μέσω αποστολής του αιτήματος ταχυδρομικώς με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

α) Δικαίωμα πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τηρούν και επεξεργάζονται τα Παιδικά Χωριά SOS, σχετικά με εσάς, το είδος της επεξεργασίας, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους.

β) Δικαίωμα διόρθωσης. Εάν πιστεύετε ότι διατηρούνται τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία
 • όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία (κλινικές μελέτες, στατιστικά στοιχεία κτλ.)

δ) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας στις εξής περιπτώσεις:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθευτούν από τα Παιδικά Χωριά SOS για την ακρίβεια τους
 • όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • όταν τα Παιδικά Χωριά SOS δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή έχετε δικαίωμα αίτησης μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Οργανισμό είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, ή παράδοσή τους σε εσάς σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή (format) σε φορητό αποθηκευτικό μέσον (π.χ. CD, DVD).

στ)  Δικαίωμα εναντίωσης- αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων των Παιδικών Χωριών SOS.

ζ) Δικαίωμα αντίταξης σε άμεσες ή έμμεσες προωθητικές ενέργειες (μάρκετινγκ) από εμάς ή/και σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS.

Για τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, απαιτείται η ταυτοποίηση (μέσω επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου ή νομίμως υπογεγραμμένης εξουσιοδότησης), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα προσωπικά σας δεδομένα  προστατεύονται και διατηρούνται ασφαλή.

Τα Παιδικά Χωριά SOS απαντούν δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος, του όγκου του προς διεκπεραίωση υλικού ή/και του αριθμού των αιτημάτων. Τα Παιδικά Χωριά SOS θα σας ενημερώσουν για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, τα Παιδικά Χωριά SOS θα σας ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίας

Τα Παιδικά Χωριά SOS επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα  δήλωση απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να εκφράσετε ένα παράπονο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε δικαίωμα υποβολής παραπόνου είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων των Παιδικών Χωριών SOS dataprotection@sos-villages.gr είτε εγγράφως μέσω της γραμματείας. Έχετε τέλος δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.