ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδότημα Εριφύλης Κοντοπούλου Οικονομικού Έτους 2023 – Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024 για Πτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ» προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 2501/22.7.1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με την από 78/14.2.2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τη χορήγηση υποτροφιών «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΙΦΥΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ» για σπουδές σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών όπως αυτός έχει εγκριθεί με την 45η/16.3.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και ορίζεται με τη βούληση της αειμνήστου διαθέτιδος Εριφύλης Κοντοπούλου, όπως αυτή διατυπώθηκε στη διαθήκη της.

 

Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν έως δεκατέσσερις (14) πτυχιακές ή μεταπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού διάρκειας ενός έτους για  σπουδές όπως ορίστηκε με την από 5/25.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εγκεκριμένο

 

Προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος, με την από 16721/21.02.2023 εγκριτική απόφαση της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, Τμήμα Εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την από 4/25.7.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της προκήρυξης των υποτροφιών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να τηρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Υποτροφιών του Σωματείου ήτοι :

 • Να έχουν φιλοξενηθεί σε δομές του Σωματείου πλέον των 5 ετών.
 • Να έχουν υποστηριχθεί από προγράμματα του Σωματείου πλέον των 3 ετών.
 • Να έχουν για τις πτυχιακές υποτροφίες ηλικία από 18 έως 25 ετών και να φοιτούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικό Ίδρυμα της ελληνικής επικράτειας ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή σε οιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική σχολή ανώτερων σπουδών.
 • Να έχουν για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες ηλικία έως 35 ετών και να έχουν αποκλειστικά φιλοξενηθεί σε δομές του Σωματείου.
 • Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.

 

Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο του Κανονισμού και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Σωματείου (Καραγεώργη Σερβίας 12-14, 1ος όροφος, Σύνταγμα) τηλ.: 210- 3313661.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 30/10/2023 και ώρα 17:00 στα «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος», Καραγεώργη Σερβίας 12-14, (1ος όροφος), 105 62 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση – δήλωση.
 2. Απολυτήριο Λυκείου
 3. Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή φοίτησης
 4. Δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του υποψηφίου και των γονέων του εάν πρόκειται για υποψήφιο που έχει υποστηριχθεί από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Σωματείου μας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους υποψηφίους που έχουν υποστηριχθεί από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Σωματείου μας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει ο υποψήφιος άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομιά ή κληροδοσία για το ίδιο αντικείμενο σπουδών.

Το ποσό της κάθε χορηγούμενης υποτροφίας για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ανέρχεται σε έως 3.500 ευρώ και καταβάλλεται σε δόσεις. Το ποσό της κάθε χορηγούμενης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε έως 6.000 ευρώ και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δόσεις. Εφόσον προβλέπονται δίδακτρα για την αντίστοιχη Σχολή, η χορηγούμενη υποτροφία μπορεί να καλύπτει το απαιτούμενο ποσό των διδάκτρων και θα είναι πλέον του ποσού της υποτροφίας. Τα δίδακτρα αυτά καταβάλλονται απευθείας από το Σωματείο στον αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Φορέα ή Σχολή.

 

Ο κατάλογος των επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου και στην ιστοσελίδα αυτού. Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Σωματείου και του Υποτρόφου σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Σωματείου.

 

Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες και δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Αθήνα, 11/9/2023

αρ. πρωτ. 1052

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνιος Αλακιώτης

Πρόεδρος

 

 

 

Τελευταία άρθρα