ΚΑΝΕ ΔΩΡΕΑ
Eshop

Εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα, σε επαγγελματίες δομών παιδικής προστασίας

Στόχος του προγράμματος

 

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα σε επαγγελματίες υπηρεσιών παιδικής προστασίας, που υποστηρίζουν παιδιά και νέους με τραυματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν τις μέγιστες δυνατές δεξιότητές τους.
Διάρκεια: 24 μήνες (2020-2022)

 

 

Το πρόβλημα

 

Παιδιά και νέοι που υποστηρίζονται σε εναλλακτικού τύπου φροντίδας δομές, θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι απέναντι σε τραυματικές εμπειρίες οι οποίες μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία:

• 75% των παιδιών που ζουν σε εναλλακτικού τύπου φροντίδα, έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες πριν της εισαγωγής τους σε τέτοιες δομές
• 50% των παιδιών αυτών έχουν βιώσει βία σε καθημερινή βάση στην βιολογική τους οικογένεια
• 62% των παιδιών έχουν τοποθετηθεί σε εναλλακτικού τύπου δομές, κυρίως λόγω σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης, ή εκμετάλλευσης

Δυστυχώς, παρά των τόσο κοινών εμπειριών, πολλοί επαγγελματίες φροντιστές στερούνται επαρκών γνώσεων ή εκπαιδεύσεων, ως προς τις τεχνικές και τους τρόπους κατάλληλης φροντίδας παιδιών και νέων που έχουν βιώσει τραύμα.
Αυτά τα παιδιά χρειάζονται επαγγελματίες φροντιστές με τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία στην σημασία της ψυχοκοινωνικής και ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν δυνατούς δεσμούς εμπιστοσύνης και φροντίδας με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να διαχειριστούν επαρκώς τις τραυματικές τους εμπειρίες.

 

 

Η λύση

 

Στοχεύουμε στο να προσφέρουμε στους επαγγελματίες φροντιστές ορισμένα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία έτσι ώστε να κατανοούν το τραύμα και να υποστηρίζουν τις ανάγκες των παιδιών και των νέων οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτά. Αυτό θα το καταφέρουμε με την χρήση κατάλληλων πρακτικών εστιασμένων στο τραύμα.

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των πρακτικών είναι:

 

• Ευαισθητοποίηση – Όλοι όσοι παρέχουν εναλλακτικoύ τύπου φροντίδα οφείλουν να γνωρίζουν τις διαδικασίες που επηρεάζουν τα παιδιά και τους νέους που έχουν βιώσει τραύμα.
• Διαρθρωτικές αλλαγές – Η οργανωτική δομή και το πλαίσιο φροντίδας που ισχύουν περιλαμβάνει την κατανόηση, την αναγνώριση και την ανταπόκριση στις επιπτώσεις του τραύματος.
• Ασφάλεια – Εξασφαλίζεται σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική ασφάλεια τόσο για τα παιδιά όσο και για τους φροντιστές.
• Ενδυνάμωση – Η φροντίδα έχει δημιουργηθεί με τρόπο που βοηθά τα παιδιά να ξαναχτίσουν μια αίσθηση ελέγχου και τους δίνει τη δυνατότητα να είναι ενεργά στη διαδικασία ανάκαμψης.

 

 

Πληθυσμός – Στόχος

 

Το έργο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και νέους που ζουν εκτός της βιολογικής τους οικογένειας, στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σερβία. Στην Ελλάδα, τη Σερβία και το Βέλγιο, οι δραστηριότητες του έργου θα ωφελήσουν επίσης τους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών και προσφύγων.
Ένας ακόμη σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας φροντίδας του πληθυσμού αυτού σε ευρύτερη κλίμακα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντική η εμπλοκή επαγγελματιών από διάφορους τομείς οι οποίοι θα μοιράζονται και θα ανταλλάζουν πρακτικές εργασίας, ενώ θα διασφαλίσουν την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών.
Βασικές δραστηριότητες του έργου

 

 

Καθόλη τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν:

 

1. Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) που στόχο έχει την προσέγγιση και εκπαίδευση περίπου 1.000 επαγγελματιών από τομείς του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, υγείας και δικαιοσύνης φάσματος, ενισχύοντάς τους κατάλληλα προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα και να εντοπίσουν τις αντίξοες τραυματικές εμπειρίες των παιδιών και των νέων και τον αντίκτυπό τους στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.
2. Εκπαίδευση δια ζώσης 400 έως 500 επαγγελματιών παιδικής φροντίδας στις χώρες που συμμετέχουν, για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την εφαρμογή υποστήριξης μεθόδων σχετικών με το τραύμα σε παιδιά και νέους που υποστηρίζονται από εναλλακτικού τύπου δομές
3. Εργαστήρια ανάπτυξης δυνατοτήτων (Organizational development workshops) για την ενσωμάτωση πρακτικών υποστήριξης σχετικών με το τραύμα σε περίπου 18 επιλεγμένα προγράμματα/οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικής φροντίδας σε περίπου 1.000 παιδιά χωρίς γονική φροντίδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια βιώσιμη συστημική αλλαγή σε αυτούς τους οργανισμούς
4. Συστάσεις στο επίπεδο των πολιτικών, που αφορούν την ενθάρρυνση της δέσμευσης των δημόσιων αρχών με γνώμονα την υποστήριξη και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών φροντίδας σε εθνικό επίπεδο. Η υιοθέτηση αυτών των συστάσεων, στοχεύουν στην θετική επιρροή για την ευημερία 40.000 παιδιών που ζουν σε δομές εναλλακτικής φροντίδας

 

 

Εταίροι του έργου

 

• SOS Children’s Villages International
• Έξι μέλη του SOS Children’s Villages International – Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία και Σερβία
• Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS) of the University of Strathclyde

 

 

Χρηματοδότηση

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται έως και το 80% του συνολικού κόστους από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Παιδικά Χωριά SOS. Την ευθύνη για το περιεχόμενο της σελίδας φέρουν αποκλειστικά τα Παιδικά Χωριά SOS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για όποιες πληροφορίες περιέχονται εδώ.

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό πρακτικών εδώ: Practical Guidance_GR